Kadra medyczna

Prof. dr med. hab. IRENA PONIKOWSKA. 

Jest Kierownikiem Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku  na etacie profesora zwyczajnego.  Przez ponad 25 lat pełniła funkcje Kierownika Katedry Balneologii i Medycyny Fizykalnej UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie balneologia i medycyna fizykalna i Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej.

Posiada specjalizacje z balneologii i medycyny fizykalnej, diabetologii chorób wewnętrznych . Jest  autorem i redaktorem 15 podręczników i monografii m,in.  ostanie : „Nowoczesna Medycyna Uzdrowiskowa”, Encyklopedia Balneologii i Medycyny Fizykalnej”, Wielka Księga Balneologii Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej „ 2 tomy. Ogłosiła drukiem 250 artykułów w czasopismach medycznych. Była promotorem 12 przewodów doktorskich oraz 2   trakcie . Kieruje specjalizacjami  lekarzy w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej. Organizuje kursy dla lekarzy z całego kraju- przeszkoliła koło 1500 lekarzy z balneologii i medycyny fizykalnej. Pod jej kierunkiem uzyskało specjalizacje z balneologii i medycyny fizykalnej  17   profesorów.  Opracowała 7 recenzji wniosków profesorskich i wielu  recenzji doktorskich i habilitacynych. Organizowała i nadal bierze udział w organizacji wielu kongresów naukowych i konferencji , wygłosiła ponad 500 referatów na różnych kongresach krajowych i zagranicznych .Pełni funkcje Przewodniczącej Rady Naukowej kwartalnika” Acta Balneologica” jest członkiem  zespołu redakcyjnego wielu czasopism polskich i zagranicznych.

 

dr nauk med. Jacek Chojnowski. Jest adiunktem Katedry i Zakładu Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i ordynatorem w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym. Od 2013 roku jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Posiada specjalizację z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej oraz chorób wewnętrznych. Interesuje się szczególnie zagadnieniami przyczyn, skutków i leczenia otyłości patologicznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz w ramach szkolenia podyplomowego dla lekarzy na kursach. Kieruje pracami magisterskimi i licencjackimi studentów Collegium Medicum. Jest autorem koło 10 prac naukowych opublikowanych w czasopismach lekarskich. Przyjmuje pacjentów w Poradni Metabolicznej i w Poradni Diabetologicznej Szpitala.

 

Natallia Veryho
Ukończyła  studia lekarskie  w 2000 r. jako absolwent Państwowego Instytutu Medycznego w Mińsku (Baiłoruś) w specjalności profilaktyczno leczniczej uzyskując tytuł lekarza medycyny. Po stażu, od 2001 do 2008 roku pracowała jako lekarz internista w przychodniach rejonowych  w Mińsku. Od 2008 r. do 2010 r. odbyła kliniczny  staż i szkolenie w  Białoruskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego, w specjalności «Interna», w pełnym wymiarze godzin.
W okresie 2010-2015 rr. pracowała w Państwowym Instytucie «Naukowym Instytucie Fizjologii Narodowej Akademii Nauk Białorusi» jako badacz. Prowadziła prace w ramach zadania "Badanie porównawcze wpływu na organizm czynników fizycznych i rozwoju nowych technologii i urządzeń do fizykoterapii" w Narodowym Programie Badań Naukowych "Podstawowa i stosowana medycyna i farmacja” - badania na zwierzętach doświadczalnych (szczurach). Badała wpływ  różnych składników wód mineralnych podanych przez przewód pokarmowy (w moim przypadku substancji organicznych - kwasów huminowych) na czynność wątroby i przemiany materii  u szczurów zdrowych i z eksperymentalnym zapaleniem wątroby.
Podczas pracy w instytucie uczestniczyła w szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu Fizjoterapii. 
Od 2015 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Katedrze i Zakładzie Balneologii I Medycyny Fizykalnej Akademii medycznej w Bydgoszczy.

Opublikowała 11 prac w czasopismach naukowych.

 

Paulina Szymańska

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK. Od 2013 roku specjalizuje się w chirurgii dziecięcej. Ukończyła kurs  i staż kliniczny z balneologii i medycyny fizykalnej. Poza tym interesuje się medycyną estetyczną( komórki macierzyste, karboksyterapia), w roku bieżącym( 2019) kończy studia z tej dziedziny. Posiada szerokie zainteresowania medyczne zarówno w chirurgii jak i balneologii oraz chemii. Swoją wiedze stale poszerza o nowe technologie jak robotyka chirurgiczna i nowe projekty w  lecznictwie uzdrowiskowym. Uczestniczy w wielu konferencjach i kursach w kraju i zagranicą

 

Przemysław Adamczyk

Jest specjalistą z zakresu  urologii i balneologii i medycyny fizykalnej. Pracuje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu na oddziale urologicznym oraz od  2005r w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym. Zainteresowania zawodowe związane są  z nowotworami układu moczowo-płciowego zarówno w zakresie leczenia operacyjnego jak i niefarmakologicznego. Ukończył  szkolenie w Niemczech w Monachium  w 2013 roku z zakresu rehabilitacji urologicznej  i od tego czasu zajmuje się leczeniem i rehabilitacją pacjentów z nietrzymaniem moczu po usunięciu gruczołu krokowego. Poza tym zajmuje się leczeniem zaburzeń erekcji. Aktualnie bierze udział w  przygotowaniu nowoczesnego programu leczenia zaburzeń erekcji w warunkach uzdrowiskowych. Czynnie uczestniczy w  licznych konferencjach zagranicznych i krajowych. Opublikował w czasopismach krajowych i zagranicznych koło 30 prac z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej oraz 40 z urologii.

 

dr Paradowska-Nowakowska
lekarz stażysta

dr Kokocińska Anna
lekarz stażysta

mgr Karolina Makowska-Ofiarska 
kierownik Administracji

tech. analityk Jadwiga Kacprzak
pracownik labolatoryjny

mgr fizykoterapii
Małgorzata Sawczuk-Kaniewska

mgr fizykoterapii
Katarzyna Sieradzka

mgr Marzena Gralak
podolog

Marzena Trawińska
Pielęgniarka Dyplomowana