Karta stałego klienta

Opis programu ,,KARTA STAŁEGO PACJENTA”

Program ,,KARTA STAŁEGO PACJENTA” (dalej zwany Programem) kierowany jest do Gości indywidualnych, którzy korzystają z usług Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego. KARTA STAŁEGO PACJENTA uprawnia do korzystania z niżej opisanych przywilejów, podczas pobytu w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym. Szpital zastrzega sobie prawo do modyfikowania Programu w całości lub w części, w każdym momencie.

Opis karty
KARTA STAŁEGO PACJENTA wydawana jest przez Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny Sp. z o.o. i daje możliwość udziału w Programie.

Karta jest imienna z nadrukowanym nazwiskiem oraz nazwą karty. Karta wydawana jest bezterminowo. Kart nie można sprzedać, odstępować, ani też nie można scedować praw z karty na inną osobę. Karta nie jest kartą płatniczą w rozumieniu art.4 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo bankowe (tj. Dz.U. Z 2002r, nr 72, poz. 665 ze zm.). Karta jest własnością Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego i w uzasadnionych przypadkach Szpital może odwołać jej ważność.

Zniżka udzielona posiadaczowi Karty nie może być łączona z innymi rabatami. Nie ma ona także zastosowania w turnusach od I-V i XV-XVII. Zniżka nie przysługuje również w przypadku korzystania z pobytów grupowych.

By zostać posiadaczem karty wartość transakcji realizowanych w Szpitalu musi wynosić minimum 50 dni w ciągu ostatnich trzech lat. Szczegółowych informacji o Programie udziela:

Sekretariat Szpitala:
ul. Leśna 3, Ciechocinek
tel: 54 283 39 45 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

Utrata karty
Każdy przypadek zagubienia, kradzieży lub innego przypadku utraty karty należy zgłosić do Sekretariatu Szpitala.

Zwrot karty
Każdy Gość ma prawo do zwrotu karty. Jest to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.