Klauzula informacyjna RODO dla osób fizycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje się,że:

1 .Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny sp.z o.o., Ciechocinek

tel. 54 253 00 00, 54 283 45 15,; email: info@balneoklinika.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej jest art, żądania ich usunięcia, .6 ust.1 lit. c rozporządzenia PE j/wyżej , w związku z przepisami ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie , jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art.6 ust. 1 lit. d RODO.W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m. in. Narodowy Fundusz Zdrowia, laboratoria analityczne i inne podmioty, których udział jest niezbędny do realizacji świadczeń medycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą co do zasady przechowywania dokumentacji medycznej czyli przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, w kazdym razie w okresie wskazanym przez art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania ,żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne , jednakze ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie podlegać Pani/Pan decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany ( bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

10. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/ UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.